OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rastr

Operačný program:  OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Názov projektu:  Inovácia technologického a technického zariadenia v ANAJ Slovakia, s. r. o.
Kód ITMS:  25110121186
Poskytovateľ:  Ministerstvo hospodárstva SR
Miesto realizácie projektu:  Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Rajec, Nádražná 329
Výška poskytnutého príspevku:  1 075 133,95 eur
Celkové výdavky na realizáciu projektu:  2 150 267,90 eur
Dátum začatia realizácie projektu:  08/ 2015
Dátum skončenia realizácie projektu:  10/2015
Identifikácia prijímateľa:   ANAJ Slovakia, s. r. o.                                            
                                                  Nádražna 329, 015 01 Rajec                                            
                                                  IČO: 36345750

 

Spoločnosť ANAJ Slovakia, s. r. o. získala v roku 2014 nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu s názvom Inovácia technologického a technického zariadenia v ANAJ Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 29.06.2014 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv, zmluva č. KaHR-111SP-1201/1186/183:  Zde
Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Projekt je spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja
Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk
Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: www.siea.sk

 

Stručný opis projektu: 

Zámerom spoločnosti ANAJ Slovakia, s. r. o je nákup nových, moderných technológií. Predmetom projektu je nákup inovatívnych technológií pre potreby efektívnejšej výroby, či už po kvalitatívnej ako aj po kvantitatívnej stránke. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši celková produktivita výroby a spoločnosť bude schopná plne vyhovieť celkovému dopytu obchodných partnerov.

 

Cieľ projektu: 

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom nových inovatívnych technológií a zavedením inovatívnych a vyspelých technológií do výroby, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného